برچسب زده شده با : دکتر حسن دادخواه
پیوند دو سویه میان رهبران و مردم

رسانه ها، وسیله فراگیر دیگری است که می توانند با شفاف سازی و بازتاب اخبار و مطالبات مردم، کانال مطمئن دیگری میان رهبران و مردم باشد. به هر حال امروزه در دنیای مدرن بر قراری ارتباط میان دو مجموعه کار دشواری نیست.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز