برچسب زده شده با : دکتر اکبر ظریفی

مدل دیروزین نظارتی شورای نگهبان درخصوص کنشگران سیاسی و افراد نزدیک به برخی ازگروههای سیاسی، منجربه این شده است که افرادی اراده برای انتخاب شدن داشته باشند که نمایان و رسمی کنش سیاسی و اجتماعی نداشته اند و به همین دلیل، پنهان از دید و رصدرسانه هابوده اندواینگونه افراد،احتمالابیشتر در معرض گرایش به سمت خطا […]

از انتخابات تا استفاده از تنگناهای تحریمی آمریکا

مدیرانی را برای پست ها گزینش کنیم که اندیشه اهمیت به مصرف کالای داخلی را گسترش دهند، خودشان هم این خواسته اخلاقی را انجام دهند. تبهکاران را از مسیر و پیرامون "بیت المال" شناسایی و دور کنیم،امید و اعتماد مردم این گونه بهتر می شود.

در باب بایسته های پایه ای  نقدِ تاثیرگذار

نیاز شناسایی درست سوال، کارشناس بودن حوزه مورد سوال است.اگر همه این بایستگی را داشته باشیم،سپهر سخنرانی و "قال و قیل"،بسیار آرام و خلوت خواهد بود. پس از کارشناس کار بودن، داشتن "چهره " پذیرفتنی از سوی دیگران نیز بایسته است.

چرا مخالفان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، تمام تلاش خود را علیه اصلاح طلبان به کار گرفته اند؟!

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز