برچسب زده شده با : حمید منجزی
سرداری برای همیشه تاریخ

یکی از روشن بین ترین و پرنفوذترین روسای ایل بختیاری به قطع یقین سردار اسعد بختیاری (علیقلی خان) فرزندسوم حسینقلی خان ایلخانی بختیاری بود که بدلیل قتل پدرش توسط ظل السلطان و حبس بلندمدت خود و برادرش (اسفندیارخان، سرداراسعداول پدربزرگ ملکه ثریا اسفندیاری) در اصفهان، دل پردردی از استبداد سیاه قاجار داشت.

سایه ایدئولوژی اندیشی برتاریخ نویسی مشروطیت ایران

ماجرای فتح تهران توسط بختیاریها و سلسله حوادث و وقایعی که آنرا دومین فراز تاریخی مشروطیت خوانده ایم نیز می باید در همان فردای تاریخ نویسی جنبش یاد شده به محاق سانسور و کتمان اولین دولت سازمان یافته و مدرن ایران می رفت.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز