برچسب زده شده با : حمیدمنجزی
نگاهی دوباره به منوچهرشفیانی و آثارش

ما امروز با کمی گذشته پژوهی می توانیم دریابیم که شفیانی و هوشنگ چالنگی اولین سرحلقه های جریان روشنفکری ادبی به معنای مدرن آن در مسجدسلیمان بوده اند. یکی در شعر و دیگری در داستان نویسی .

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز