برچسب زده شده با : جامعه شناسی
تبلور فرهنگ جامعه‌ در سینما

فیلم‌های سینمایی به عنوان منبعی که فرهنگ جوامع را منعکس می‌کنند، از دیرباز مورد توجه مردم‌شناسان بوده‌اند. مردم‌شناسان کلیه فیلم‌های سینمایی را که به نوعی مسائل فرهنگی، اجتماعی، دینی، هنری، روانشناسی، ملی و… جامعه را بیان می‌کنند، به عنوان «مستندات فرهنگی» جامعه را مورد بررسی و تحلیل محتوایی قرار می‌دهند و معتقدند که فرهنگ یک […]

زیر پوست بازار، تولید فرهنگ و فقر عمومی!

تحلیلگران و پژوهشگران شهری و جامعه شناسی در ایران یکسری فضاها، مانند مفهوم فضای تولید را از مفهوم تولید فضا؛ و فضای مصرف را از مفهوم مصرف فضا جدا می کنند. این در حالی است که باید این چهار مورد را در ارتباط با هم فهم کرد. مقصود از فضای تولید فضایی است که در […]

این روزها در محافل عمومی و خصوصی، رسانه ها و فضای مجازی بیش تر صحبت هایی که رد و بدل می شود، وجهی منفی و ناراحت کننده دارند و کم تر کسی از امید و امیدواری سخن می گوید.

قهر  و آشتی مدل ایرانی میان سیاست و جامعه شناسی!

آیا انسان ایرانی امروز و ایران امروز در مرحله ی استاتیک اگوست کنتی است و یا دینامیک آگوست کنتی؟! اتفاق صنعت در ایران که با کشف نفت در مسجدسلیمان روی داده است، تا چه میزان توانسته انسان ایرانی را متاثر کند؟!

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز