برچسب زده شده با : توسعه نیشکر
مدیریت جلوگیری از کاهش عملکرد در سیستم تولید نیشکر

اثار زیانبار ان در برداشت با شرایط مرطوب بیشتر اشکار می گردد(Garside, 2004) .پافشاری روی کشت با فاصله 1.5 متر بر این باور استوار است که اگر فاصله ردیفهای کشت افزایش یابد تولید نیشکر کاهش می یابد. با این حال مطالعات اخیر روی فاصله ردیفها  و تراکم محصول نشان می دهد که گیاه نیشکر دارای درجه ای ازانعطاف پذیری زیست محیطی است که افزایش فاصله ردیفهای نیشکر و سازگار کردن انها با فاصله چرخهای ماشین الات را بدون کاهش محصول ممکن می سازد

برگزاری همایش روز ملی نان  از سوی شرکت خمیرمایه و الکل رازی

شرکت خمیرمایه و الکل رازی بزرگترین تولید کننده خمیر مایه کشور است که از ملاس تولیدی شرکت های نیشکری استفاده می کند و محصول ارزشمند خمیرمایه که در صنعت نان و نانوایی کاربرد دارد را به بازار عرضه می نماید.

تمام اراضی کشاورزی خسارت دیده در سیلاب احیا شد

دکتر ناصری با اشاره به پیگیری خسارت سیلاب به شرکت توسعه نیشکر، گفت: مجموعه نهادها و سازمان های استان خوزستان همگی پشتیبان شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی هستند چرا که این شرکت توانسته است تولید و اشتغال پایداری را ایجاد نماید.

مدیرعامل جدید شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی را بیشتر بشناسیم

در فهرست اسامی 116 نفره ی این اساتید ، نام عبدعلی ناصری در ردیف 21 درج شده است که نشان از دغدغه و مسوولیت پذیری وی دارد و نام ایشان در میان اهالی رسانه مطرح شد

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز