برچسب زده شده با : اکوسیستم
آتش زدن مزارع، مصداق تهدید بهداشت عمومی است

چند روزی است که آلودگی هوا مردم استان خوزستان و به ویژه اهوازی ها را به ستوه آورده است.

خوزستان در آوردگاه ریزگردها و آلاینده ها

آیا تخریب گسترده تالاب شادگان هورالعظیم تالاب ناصری خرمشهر با آب نمك زهاب نیشكر، نسل كشی انواع مختلف پرندگان و دیگر جانداران و تخریب اكوسیستم نشانه فرهنگ ایرانی است؟ آیا تخریب هوای یك شهر چندمیلیونی بنام اهواز و تخریب هوای استان با ٢٥٠ نوع سم مرگ زای فلر و عدم تعهد در برابر شهروندان اهواز كه شهرشان را الوده ترین شهر جهان کردیم، بیانگر فرهنگ اصیل ایرانی است؟

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز