برچسب زده شده با : امین شحیطاوی، توسعه
در ضرورت  نگاه توسعه محور

تعیین تکلیف رانت خواران و باندبازان مخرب روند توسعه و شخصیت های مثبت استان هم یکی از بحث های دلسوزان است که نابرابری و سومدیریت ها را از قبل این دایره بسته انتصابات اکثرا سفارشی مختلف و گاها محفلی دوستانه را شاهد وناظر بودیم و این مسئله از این باب بدمنظر است که برخی با مدیریت ناصواب و غیرعلمی و بدون پذیرش نقدهای سازنده متخصصین و دلسوزان ،''درجا زدن '' و ''عقب گرد'' را به معنای واقعی برای ما ارزانی ساختند! واین موضوع پذیرفته نیست که به مدد فضای پر حجم شبکه های اجتماعی وتاثیر گذاری افکارعمومی ،خوزستانی ها شاهد و نظارهگر بازی های بد مرکز نشینان و نیز بازیگران ناشی و پر اشتباه محلی انها در خوزستان باشند و شخص استاندار باید برای این بی توجهی مجموعه ی خود پاسخگوی افکار عمومی باشد.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز