برچسب زده شده با : امید زمانی
روزگار سخت رسانه ها

این قصه پر غصه به همین جا ختم نمی شود بلکه عجیب تر می شود؛ آنجایی که برخی مدیران روابط عمومی ها با این شبه خبرنگاران همراه می شوند و از آنان به عنوان بازوان توانمند خود بهره می گیرند هم برای چاکری و هم برای حفظ میز!

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز