برچسب زده شده با : اصلاح طلبی
قرار بر اتخاذ شیوه ای شفاف و دموکراتیک با حفظ وحدت در تهیه لیست انتخاباتی!

شایسته است شورای عالی سیاست گذاری جبهه اصلاح طلبان به این موضوع ورود کند و بیش از این اعتبار و آبروی جریان اصلاح طلبی که هنوز در باور بخشی از مردم امیدوار، یک گریزگاه برای بهبود شرایط سیاسی و زیست بهتر است، تباه نشود!

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز