برچسب زده شده با : اسپینوزا
در شناخت اسپینوزا،  شاهزاده فلسفه*

دکارت مساله ی علت غایی را نفی می کند اما در مورد پاداش جهان آخرت چیزی نمی گوید. برای فلاسفه ی عقل گرا "اثبات وجود خدا بحث اساسی ست و می گویند تا خدا را اثبات نکنیم نمی توانیم حرف دیگری بزنیم. مانند دکارت ،اسپینوزا و لایب نیتس .

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز