برچسب زده شده با : آنا امیرحسنی
کودک و طبیعت

کودک با هر آزمایشی، ماهرتر می‌شود،با داشته‌ها و توانایی‌های‌شان بهتر آشنا می‌شود واعتماد به‌نفس بیشتری به‌دست می‌آورد. کودکان هنگامی که بدون کنترل بزرگ‌سالان و در گروه‌هایی که از سنین گوناگون تشکیل شده اند بازی می کنند از همدیگر بسیار می‌آموزند.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز