برچسب زده شده با : آب
مدیریت خرد باران و روان آب‌ها در خوزستان

همچنین با برنامه‌ریزی می‌توان به پرورش ماهیان بومی اقدام کرد. ایجاد گلخانه‌های کشت صیفی‌جات با کمترین میزان هزینه، البته با خلاقیت (با کمترین نیاز آبی در اقلیم خوزستان) میسر است؛ زیرا در روش‌های فعلی سنتی کشت صیفی‌جات در خوزستان که روش آبیاری غرقابی است تا 80 درصد میزان آب آبیاری هدرروی وجود دارد.

هفته نامه پیوند ایرانیان | ایران ، خوزستان ، اهواز